Szakmai gyakorlat

Kérjük olvassa el a tájékoztatót!

Figyelem! A szabályzat a Karon egységes, ebben a szemeszterben változás várható!

A B.Sc és M.Sc szakos villamosmérnök hallgatóknak egy alkalommal kell legalább hathetes, 240 munkaórás szakmai gyakorlatot teljesíteniük. A szakmai gyakorlatot nappali képzésben és levelező képzésben is teljesíteni kell. Ez a gyakorlat a tantervben nem tantárgyként, hanem a záróvizsgára bocsájtáshoz kötelezően teljesítendő feladatként jelentkezik. A teljesítés félévét a tanterv nem szabályozza, de a gyakorlat haszna csak bizonyos mennyiségű szakmai tárgy elsajátítása után jelentkezik. Ezért teljesítésre alapképzés esetén leginkább a hatodik félév utáni időszakot, mesterképzés esetén a második félév utáni időszakot javasoljuk.

A munkahelyi szakmai gyakorlat helyét és idejét –egyéni érdeklődésüknek és lehetőségeiknek figyelembevételével– a hallgatók választják meg, törekedve a szaknak, ill. szakiránynak való megfelelőségre. A szakmai gyakorlatot csak szakmailag ellenőrzött, a választott szakirány profiljába illeszkedő gyakorlóhelyen végezheti a hallgató.

A szakmai gyakorlat célja a munkahelyi szervezetek tevékenységének megismerése, továbbá a szakmai ismeretek gyakorlása, illetve bővítése. Ennek érdekében a hallgatóknak kell gyakorlati helyet keresniük, és annak műszaki vezetőjénél tájékozódni a végzendő munka jellegéről, időtartamáról. A gyakorlóhely megfelelőségét a tanszéki, szakmai gyakorlatért felelős oktató ellenőrizheti. Amennyiben szükséges, Tanszékünk felkéri a választott munkahely vezetőjét a hallgató adott időtartamú, meghatározott tevékenységű foglalkoztatására (l. Megállapodás). A Megállapodás két példányát a hallgató irattatja alá a Tanszéken és a választott munkahelyen. A Megállapodáson pecsét is szükséges! A hallgató érdeklődjön utána, hogy a választott vállalat esetleg kér más megállapodást, vagy szerződést! Ennek tisztázása a hallgató felelőssége! Az itt közzétett Megállapodás csupán ajánlás!

Az Egyetem az elvégzett munka ellenértékének kérdéseiben nem foglal állást, így abban sem, hogy a hallgató a szakmai gyakorlatát milyen ellenszolgáltatásért végzi, és a fogadó intézménynek térítést nem fizet.

A hallgató a szakmai gyakorlat megkezdése előtt köteles tájékoztatni a szakmai gyakorlatért felelős oktatót a szakmai gyakorlat megkezdésének időpontjáról és helyéről. A szakmai gyakorlat a megállapodásban rögzített napon kezdhető meg. A hallgató munkáját felügyelettel, ellenőrzéssel megbízott szakember irányítása mellett végzi. A nyári gyakorlat alatt a hallgató foglalkoztatását, munkakörülményeit, a szakmai gyakorlatért felelős oktató, illetve megbízottja ellenőrizheti.

A hallgató a szakmai gyakorlat alatt magatartásával és munkamoráljával öregbítse az Egyetem hírnevét, munkáját úgy végezze, hogy az a gyakorlatot biztosító vállalatnak is hasznos legyen!

A hallgató, a szakmai gyakorlat teljesítése után az értékelő lapot a gyakorlóhelyen kitölteti. Ebben a gyakorlóhely szövegesen értékeli a hallgató munkáját.

A szakmai gyakorlaton elvégzett munkáról szöveges beszámolót kell készíteni, melynek az érdemi munkát összefoglaló szöveges része minimum 4-5 oldal (képek NÉLKÜL, szöveg: 12pt, Times New Roman, 1,5-ös sorköz). Az írásos beszámolót, továbbá a munkahely által kiállított –a gyakorlat teljesítéséről szóló– igazolást egybe kell fűzni a fedőlappal, és a megállapodás egy példányával (amennyiben kitöltése szükséges volt), és a C-704-es szobában személyesen, vagy a felelős oktatónak címezve, postai úton az aktuális szemeszter utolsó oktatási napjáig le kell adni. A beszámoló leadásának elmulasztása a tantárgy igazolásának megtagadását jelenti. E-mail-ben küldött beszámolót nem fogadunk el!

A határidőig beadott beszámoló kedvező tanszéki elbírálása a tantervi követelmény teljesítését jelenti. A szakmai gyakorlat a Neptun-rendszerben kerül bejegyzésre.

A szakmai gyakorlatért felelős oktató: Somogyi Miklós; helyettese: Jáger Attila.

Letölthető dokumentumok:

Megállapodás (amennyiben a gyakorlati hely igényli, a Tanszék ezt külön nem kéri);

Fedőlap és beszámoló (kitöltése kötelező);

Teljesítés igazolása és értékelése (kitöltése kötelező).


A szakmai gyakorlathoz eredményes munkát kívánunk!

Győr, 2013. március 25.

Prof. Dr. habil. Kuczmann Miklós
tanszékvezető
s.k.

Tantárgyak és tematikák

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Szakdolgozat és diplomaterv témák

Automatizálási Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00