Szakmai gyakorlat

Kérjük olvassa el a tájékoztatót!

Figyelem! A szabályzat a Karon egységes, ebben a szemeszterben változás várható!

A B.Sc és M.Sc szakos villamosmérnök hallgatóknak egy alkalommal kell legalább hathetes, 240 munkaórás szakmai gyakorlatot teljesíteniük. A szakmai gyakorlatot nappali képzésben és levelező képzésben is teljesíteni kell. Ez a gyakorlat a tantervben nem tantárgyként, hanem a záróvizsgára bocsájtáshoz kötelezően teljesítendő feladatként jelentkezik. A teljesítés félévét a tanterv nem szabályozza, de a gyakorlat haszna csak bizonyos mennyiségű szakmai tárgy elsajátítása után jelentkezik. Ezért teljesítésre alapképzés esetén leginkább a hatodik félév utáni időszakot, mesterképzés esetén a második félév utáni időszakot javasoljuk.

A munkahelyi szakmai gyakorlat helyét és idejét –egyéni érdeklődésüknek és lehetőségeiknek figyelembevételével– a hallgatók választják meg, törekedve a szaknak, ill. szakiránynak való megfelelőségre. A szakmai gyakorlatot csak szakmailag ellenőrzött, a választott szakirány profiljába illeszkedő gyakorlóhelyen végezheti a hallgató.

A szakmai gyakorlat célja a munkahelyi szervezetek tevékenységének megismerése, továbbá a szakmai ismeretek gyakorlása, illetve bővítése. Ennek érdekében a hallgatóknak kell gyakorlati helyet keresniük, és annak műszaki vezetőjénél tájékozódni a végzendő munka jellegéről, időtartamáról. A gyakorlóhely megfelelőségét a tanszéki, szakmai gyakorlatért felelős oktató ellenőrizheti. Amennyiben szükséges, Tanszékünk felkéri a választott munkahely vezetőjét a hallgató adott időtartamú, meghatározott tevékenységű foglalkoztatására (l. Megállapodás). A Megállapodás két példányát a hallgató irattatja alá a Tanszéken és a választott munkahelyen. A Megállapodáson pecsét is szükséges! A hallgató érdeklődjön utána, hogy a választott vállalat esetleg kér más megállapodást, vagy szerződést! Ennek tisztázása a hallgató felelőssége! Az itt közzétett Megállapodás csupán ajánlás!

Az Egyetem az elvégzett munka ellenértékének kérdéseiben nem foglal állást, így abban sem, hogy a hallgató a szakmai gyakorlatát milyen ellenszolgáltatásért végzi, és a fogadó intézménynek térítést nem fizet.

A hallgató a szakmai gyakorlat megkezdése előtt köteles tájékoztatni a szakmai gyakorlatért felelős oktatót a szakmai gyakorlat megkezdésének időpontjáról és helyéről. A szakmai gyakorlat a megállapodásban rögzített napon kezdhető meg. A hallgató munkáját felügyelettel, ellenőrzéssel megbízott szakember irányítása mellett végzi. A nyári gyakorlat alatt a hallgató foglalkoztatását, munkakörülményeit, a szakmai gyakorlatért felelős oktató, illetve megbízottja ellenőrizheti.

A hallgató a szakmai gyakorlat alatt magatartásával és munkamoráljával öregbítse az Egyetem hírnevét, munkáját úgy végezze, hogy az a gyakorlatot biztosító vállalatnak is hasznos legyen!

A hallgató, a szakmai gyakorlat teljesítése után az értékelő lapot a gyakorlóhelyen kitölteti. Ebben a gyakorlóhely szövegesen értékeli a hallgató munkáját.

A szakmai gyakorlaton elvégzett munkáról szöveges beszámolót kell készíteni, melynek az érdemi munkát összefoglaló szöveges része minimum 4-5 oldal (képek NÉLKÜL, szöveg: 12pt, Times New Roman, 1,5-ös sorköz). Az írásos beszámolót, továbbá a munkahely által kiállított –a gyakorlat teljesítéséről szóló– igazolást egybe kell fűzni a fedőlappal, és a megállapodás egy példányával (amennyiben kitöltése szükséges volt), és a C-704-es szobában személyesen, vagy a felelős oktatónak címezve, postai úton az aktuális szemeszter utolsó oktatási napjáig le kell adni. A beszámoló leadásának elmulasztása a tantárgy igazolásának megtagadását jelenti. E-mail-ben küldött beszámolót nem fogadunk el!

A határidőig beadott beszámoló kedvező tanszéki elbírálása a tantervi követelmény teljesítését jelenti. A szakmai gyakorlat a Neptun-rendszerben kerül bejegyzésre.

A szakmai gyakorlatért felelős oktató: Somogyi Miklós; helyettese: Jáger Attila.

Letölthető dokumentumok:

Megállapodás (amennyiben a gyakorlati hely igényli, a Tanszék ezt külön nem kéri);

Fedőlap és beszámoló (kitöltése kötelező);

Teljesítés igazolása és értékelése (kitöltése kötelező).


A szakmai gyakorlathoz eredményes munkát kívánunk!

Győr, 2013. március 25.

Prof. Dr. habil. Kuczmann Miklós
tanszékvezető
s.k.

Tantárgyak és tematikák

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Automatizálási Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00