Záróvizsga_új_2018

ZÁRÓVIZSGA

A záróvizsgák lebonyolításának pontos módját, a különféle követelményeket a beiratkozás éve szerint kiadott Tanulmányi tájékoztató tartalmazza. 

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a képesítési követelményekben és a tantervekben előírt kreditek megszerzése, a követelmények teljesítése;
 • egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat/diplomamunka.
 • kötelező szakmai gyakorlat teljesítése

A záróvizsga menete:

 • A bíráló által elkészített szakdolgozat-bírálat a NEPTUN rendszerbe kerül feltöltésre
 • a bírálat megtekintéséhez az alábbi link nyújt segítséget: Szakdolgozat/Diplomamunka bírálatának megtekintése a hallgatói web-es felületen
 • Minden hallgatónak a tanulmányait megkezdő tanrend alapján kell záróvizsgát tenni.
 • A bizottság előtt tett záróvizsga időtartama kb. 30 perc.

 • A záróvizsga két, külön-külön blokkból áll:
  • Az első blokkban a hallgató megvédi a dolgozatát:
   • A védéshez készíteni kell egy 5-8 diából álló PowerPoint prezentációt, amihez az alábbi linken talál segítséget: 
   • Előadás mintasablon

                    A prezentációt kérjük egy pendrive-ra feltöltve hozni a záróvizsgára!

  • A második blokkban 3 témakör kifejtése a lentebb közölt témakörök közül. A felkészülési idő kb. 20 perc.
  • A záróvizsga végén a bizottság értékeli a hallgató munkáját (komplex vizsga) és szóbeli védését, majd a kapott érdemjegyeket és az oklevél minősítését ismerteti a hallgatóval

Szabályzatok:

 

Alapképzés (B.Sc.) záróvizsga témakörei:

ASIC tervezés

FPGA-k felépítése, alkalmazása
VHDL nyelv felépítése, alkalmazási lehetőségek
Alprogramok készítésének lehetőségei a VHDL nyelvben
Digitális áramkörök implementálásának lépései
Csomagok, típusok a VHDL nyelvben

 

Automatikai építőelemek

A jelátalakítók, jelváltó fogalma, szenzor, szenzorelem statikus dinamikus jellemzők. A szenzorok főbb hibaforrásai, a hibák típusai, integrált, intelligens szenzorok.
A Hall effektus elvén működő átalakítok, alkalmazási megoldások.
Az AMR, GMR szenzorok fajtái jellemzőik alkalmazási lehetőségeik.
Frekvencia kimenetű és digitális jelátalakítók.
Erő és nyomatékok mérésére szolgáló jelátalakítók
A szintmérés lehetőségei, érzékelői.
A hőmérsékletmérés problémaköre, az alkalmazott elvek, eszközök.
A nyomásmérés lehetőségei, az alkalmazott eszközök.
Kinematikai mennyiségek jelátalakítói út és távolságmérési eljárások.
A levegő mint energiahordozó, a pneumatika alkalmazása az iparban, az alkalmazott elemek ismertetése.

Digitális hálózatok

Logikai kapuáramkörök alkalmazása a digitális hálózatokban, felépítésük, jellegzetességeik
Kombinációs hálózatok jellemzői
Szekvenciális hálózatok jellemzői
Adattárolási és vezérlési elvek megvalósításai sorrendi hálózatokban
Összetett digitális egységek

Elektrodinamika

Töltés és áram előfordulási formái, modelljei
Coulomb-törvény
Koaxiális kábel és kettősvezeték elektromos tere és kapacitása
A síkkondenzátor, rétegzett síkkondenzátor, átütés
Elektrosztatikus generátorok (Van de Graaff, Wimshurst)
A részkapacitás fogalma
Az oszcilloszkóp működési elve
Áramok mágneses tere és erőhatások
Motorok működési alapelve az erőhatások alapján
Koaxiális kábel és kettősvezeték mágneses tere és induktivitása
Szolenoid és toroid tekercsel
Indukciós jelenségek, indukált feszültség
Egyszerű generátor működési alapelve
Közegjellemzők. A mágneses hiszterézis.
Örvényáramú veszteségek.
Maxwell egyenletei és felosztásuk. Perem- és határfeltételek.
A Laplace-Poisson-egyenlet.
A telegráf-egyenlet és értelmezése
Az ideális tápvonal jellemzői
A hullámimpedancia fogalma
A végtelen féltér mint árnyékolás

Elektronika

Aszimetrikus erősítők alapkapcsoláasi (típusok, jellemzők)
Műveleti erősítők (alapkapcsolások, jellemzők)
Egyenirányító áramkörök

Elektrotechnika/Villamosenergia átalakítók

Mágneses körök felépítése, ekvivalense
Reluktancia, hiszterézis és induktivitás
Vasveszteség, örvényáramveszteség, hiszterézisveszteség
Többfázisú rendszerek leírása, csillag és delta kapcsolás
Transzformátor felépítése és helyettesítő képe,
Transzformátor üresjárása és rövidzárása
Aszinkron motor felépítése és helyettesítő képe
Aszinkron gép energiamérlege és jelleggörbéi, a szlip fogalma
Szinkron gép helyettesítő képe és nyomaték jelleggörbéje
Egyenáramú gép egyenletei, fajtái, jelleggörbéi
Egyenáramú gép tranziens jelenségei (indítás, hirtelen terhelésváltozás)

Mikrovezérlő

Ismertesse a PIC32 mikrovezérlő architektúráját.
Sajátfüggvények a C nyelvben, makrók
A/D átalakító a PIC32MX-ben, használata
Timer-ek a PIC32MX-ben, használatuk, WDT
Portok felépítése, programozása
Resetlehetőségek, órajel előállítása
Kommunikációs protokollok (I2C, SPI, UART)

Programozható logikai vezérlők

Irányítórendszerek fejlődése, összehasonlítása, strukturális és hierarchikus rendszere
PLC-k funkcionális egységei
PLC-k szerkezeti felépítése (bitszervezésű és mikroprocesszor alapú PLC-k hardver felépítése, a működés jellemzői)
PLC-k programozása, programnyelvek sajátosságai
Felhasználói programok végrehajtásának módjai (lépésorientált és ciklikus működés elve, ciklusidő, reakcióidő értelmezése)
Programozható vezérlők hálózatba kapcsolása (adatátviteli módok, hálózati topológiák, átviteli közegek, hálózati elemek)
Intelligens PLC modulok jellemzői (gyorsszámlálók, szervo- és léptetőmotor vezérlők, tengelyvezérlők, hőmérsékletszabályozók, univerzális analóg szabályozók, hajtásszabályozók, kódolvasók, real time óra, Fuzzy modul)
Ember-gép kapcsolat eszközei, folyamatvizualizáló és SCADA rendszerek

Rendszerek energiaellátása

Az atomenergia mint energiaforrás, atomerőmű típusok, felépítésük és jellemzőik.
Az energiaátviteli hálózatok topológiái, feszültségszintjeik, jellemzőik, alkalmazásuk az energiaellátó rendszerben.
A földelések típusai, jellemzőik, a fázisjavítás problémaköre, kompenzálásának módjai!
Zárlat, szimultán zárlat fogalma, zárlatok típusai, szimmetrikus aszimmetrikus zárlatok. A zárlatvédelem problémái, a szakaszolók és megszakítók fajtái, jellemzőik, felhasználási lehetőségeik
Az akkumulátorok fajtái csoportosításuk, jellemzőik, a korszerű lítium akkumulátorok fajtái, felhasználási területeik, UPS technikák.

Robottechnika

Robotmunkaterek, robot konfigurációk
Ipari robotok kinematikai felépítése
Kinematikai lánc Denavit-Hartenberg leírásának lényege
Robotirányítás elemei
Robottechnikában használt keretrendszerek (koordináta rendszerek) és ezek egymásra épülésének rendje.
Robotok minőségi jellemzői. Pont-pont és pályavezérlés hibái.

Szabályozástechnika/Mintavételes szabályozások

Irányítás, vezérlés, szabályozás fogalma. A szabályozási kör felépítése. A visszacsatolás jelentősége, előnyei. Megvalósítási kérdések (analóg és digitális).
Modellezési kérdések, modellalkotás, identifikáció. Munkaponti linearizálás.
FI és DI impulzusválasz, ugrásválasz, átviteli függvény és karakterisztika, állapottér modell.
FI és DI konvolúció (idő-, frekvencia- és komplex frekvenciatartományban), Bode-diagram, Nyquist-diagram.
Fourier- és Laplace-transzformáció mérnöki alkalmazásai a tantárgyban.
Stabilitási fogalmak (FI és DI): gerjesztés-válasz, aszimptotikus. FI-nél: Nyquist-kritérium, Bode-kritérium, fázistartalék fogalma, a gyökhelygörbe.
A szabályozási körrel szemben támasztott követelmények és ezek megjelenése az ugrásválaszban. A domináns póluspár fogalma és jelentősége.
A felnyitott kör és a zárt kör átviteli függvényeinek kapcsolata
A PID-szabályozócsalád tervezése előírt fázistartalékra FI és DI esetben.
Az állapotvisszacsatolást alkalmazó szabályozási körök felépítése és a tervezés menete. Irányíthatóság és megfigyelhetőség.
Az LQ-irányítás alapgondolata és a tervezés menete.
Mintavételezés folyamata, a Shannon-tétel, rekonstrukció.
Diszkrét idejű (mintavételes) rendszermodellek.

Teljesítményelektronika

Kapcsolóüzem jellemzői
Dióda, BJT, MOSFET, IGBT működése, kapcsolóüzemű jellemzők
Galvanikusan nem leválasztott kapcsolóüzemű DC/DC átalakítók
Galvanikusan leválasztott, transzformátoros kapcsolóüzemű DC/DC átalakítók

Villamos hajtások

Külső gerjesztésű egyenáramú gépek üzemtana (fordulatszám és forgásirány váltotatás, indítás, fékezés)
Sebességtartomány kibővítése mezőgyengítés alkalmazásával külső gerjesztésű egyenáramú gép esetén
Állandómágneses egyenáramú (PMDC) gépek koncentrált paraméterű modellje
Állandómágneses egyenáramú (PMDC) gépek szabályozási feladatai, kaszkád szabályozási elv
Aszinkron gépek üzemtana (fordulatszám és forgásirány változtatás, indítás, fékezés)
Sebességtartomány kibővítése mezőgyengítés alkalmazásával aszinkron gép esetén
Aszinkron gép térvektoros modellje, a Clarke és Park-transzformációk alkalmazásának célja
Frekvenciaváltoztatáson alapuló aszinkron gépes hajtás struktúrája, működése
Kalickás forgórészű aszinkron gép mezőorientált szabályozása (FOC)
Szinkron gépek üzemtana (fordulatszám és forgásirány változtatás, indítás, fékezés)
Állandómágneses szinkron (PMS) gép térvektoros modellje, a Clarke- és Park-transzformációk alkalmazásának célja
Állandómágneses szinkron (PMS) gép mezőorientált szabályozása (FOC)
 
 


Mesterképzés (M.Sc.) záróvizsga témakörei:

Interfésztechnológia

Webszolgáltatások, WCF
UART alkalmazása, programozása
TCP kapcsolat, ennek megvalósítása az IoT eszközöknél
C# nyelv alapjai (field, property, metódusok)
C# nyelv alapjai (osztály, konstruktor, példányosítás)
C# nyelv alapjai (típusok, anonim típus, generikus, listák)
C.R.U.D. műveletek (vagy LINQ) a C# nyelvben

Irányításelmélet

Irányítás, vezérlés, szabályozás fogalma. A szabályozási kör felépítése. A visszacsatolás jelentősége, előnyei. Megvalósítási kérdések (analóg és digitális).
Modellezési kérdések, modellalkotás, identifikáció. Munkaponti linearizálás.
FI és DI impulzusválasz, ugrásválasz, átviteli függvény és karakterisztika, állapottér modell.
FI és DI konvolúció (idő-, frekvencia- és komplex frekvenciatartományban), Bode-diagram, Nyquist-diagram.
Fourier- és Laplace-transzformáció mérnöki alkalmazásai a tantárgyban.
Stabilitási fogalmak (FI és DI): gerjesztés-válasz, aszimptotikus. FI-nél: Nyquist-kritérium, Bode-kritérium, fázistartalék fogalma, a gyökhelygörbe.
A szabályozási körrel szemben támasztott követelmények és ezek megjelenése az ugrásválaszban. A domináns póluspár fogalma és jelentősége.
A felnyitott kör és a zárt kör átviteli függvényeinek kapcsolata
A PID-szabályozócsalád tervezése előírt fázistartalékra FI és DI esetben.
Az állapotvisszacsatolást alkalmazó szabályozási körök felépítése és a tervezés menete. Irányíthatóság és megfigyelhetőség.
Az LQ-irányítás alapgondolata és a tervezés menete.
Mintavételezés folyamata, a Shannon-tétel, rekonstrukció.
Diszkrét idejű (mintavételes) rendszermodellek.

Programozható vezérlőrendszerek

PLC be- és kimeneti modulok jellemzői (digitális és analóg)
Különleges PLC modulok és alkalmazási lehetőségeik
Érzékelők és beavatkozók jellemzői PLC-s környezetben
Vezérlési és szabályozási feladatok megoldása PLC-vel (időosztásos rendszerek, megszakítások,állapotgépek, szoftver modulok, stabilitás kérdése)
EMC ismeretek (zavarok keletkezése, fajtái, védekezés lehetőségei)
Folyamatvizualizáció és SCADA rendszerek hardver és szoftver rendszerei, jellemzői
Kommunikációval kapcsolatos ismeretek (terepi buszrendszerek és jellemzőik)

Robotikai vezérlőrendszerek

Robotirányitási rendszer felépítése
Robotikai szenzorok osztályozása, minőségi jellemzők.
Távolságmérési elvek. Távolságméréshez használt szenzorok.
Pozíció mérés. Alkalmazott érzékelők. Háromszögelés elve.
Irány szenzorok, MEMS érzékelők.
Odometria. Quadratikus forgó jeladó működése.
Mobil robotok hajtásai, DC motorok, Léptető motorok, RC szervó. 

Villamos gépek és hajtások

Egyenáramú gépek gerjesztés szerinti típusai, jelleggörbéi
Külső gerjesztésű egyenáramú gép üzemtana (fordulatszám és forgásirány váltotatás, indítás, fékezés)
Sebességtartomány kibővítése mezőgyengítés alkalmazásával külső gerjesztésű egyenáramú gép esetén
Állandómágneses egyenáramú (PMDC) gépek koncentrált paraméterű modellje
Állandómágneses egyenáramú (PMDC) gépek szabályozási feladatai, kaszkád szabályozási elv
Forgó mágneses mező
Aszinkron gépek felépítése, működési elve, jelleggörbéje, szlip fogalma
Aszinkron gépek üzemtana (fordulatszám és forgásirány váltotatás, indítás, fékezés)
Sebességtartomány kibővítése mezőgyengítés alkalmazásával aszinkron gép esetén
Aszinkron gép térvektoros modellje, a Clarke és Park-transzformációk alkalmazásának célja
Frekvenciaváltoztatáson alapuló aszinkron gépes hajtás struktúrája, működése
Kalickás forgórészű aszinkron gép mezőorientált szabályozása (FOC)
Kalickás forgórészű aszinkron gép közvetlen nyomatékszabályozása (DTC)
Szinkron gépek felépítése, működési elve, jelleggörbéje
Szinkron gépek üzemtana (fordulatszám és forgásirány váltotatás, indítás, fékezés)
Állandómágneses szinkron (PMS) gép térvektoros modellje, a Clarke- és Park-transzformációk alkalmazásának célja
Állandómágneses szinkron (PMS) gép mezőorientált szabályozása
Állandómágneses szinkron (PMS) gép közvetlen nyomatékszabályozása (DTC)

Tárgytematikák

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Eseménynaptár

Apátúr Sörház - Sörfőzde látogatás 2024. március 12. 18:00 - 20:00
Apátúr Sörház - Sörfőzde látogatás 2024. március 27. 18:00 - 20:00
NFI Filmklub - Tősér Ádám: Blokád 2024. április 2. 18:00 - 20:00
NFI Filmklub - Ternovszky Béla: Macskafogó 2024. május 6. 18:00 - 20:00